bijbeltekst nederlands

Man
gouden tekst:

en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn

Responsive Lezen:

Mattheüs 19:14; Mattheüs 17: 5-7; Psalm 24: 3-4; Jesaja 29: 13-14
14 Maar Jezus zeide: Laat de kinderkens, en verhindert hen niet tot
komt tot Mij, want van zulke is het koninkrijk der hemelen. 5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd;
en ziet, een stem uit de wolk, die zei: Dit is mijn geliefde
Zoon, in wie ik mijn welbehagen; hoort Hem. 6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun gezicht, en
waren zeer bevreesd. 7 En Jezus kwam en raakte hen aan, en zeide: Sta op, en wees niet
bang. 3 Wie zal klimmen op de berg des HEEREN? of wie zal bestaan
in zijn heilige plaats? 4 Die rein van handen, en zuiver van hart; Wie heeft niet opgeheven
zijn ziel tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert.
13 Daarom zal de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert
met hun mond, en met hun lippen eren mij, maar hebt verwijderd
hun hart verre van Mij, en hun angst naar me wordt onderwezen door de
gebod van de mannen:
14 Daarom zie, Ik zal voorts wonderlijk handelen met
dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid van
zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen
zal zich verbergen.

DE BIJBEL

(1) Matteus 23:12
12 En wie zichzelf verhogen zal vernederd worden; en die
zal vernederen zichzelf zal verhoogd worden.

(2) Matteüs 6: 22-23
22 Het licht van het lichaam is het oog; indien dan uw oog
single, zal uw hele lichaam vol licht.
23 Maar als uw oog boos is, zo zal uw gehele lichaam van
duisternis. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe
groot is dan de duisternis!

(3) Efeziërs 6:24
24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in
oprechtheid. Amen.

(4) Numeri 30: 2
2 Wanneer een man een gelofte den HEERE, of een eed te binden zijn
ziel met een band; zijn woord zal hij niet breken, zal hij volgens doen
al dat uit zijn mond.

(5) Romeinen 10: 3-4
3 Want onbekend met Gods gerechtigheid, en gaan over
om hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zich niet ingediend
aan de gerechtigheid van God.
4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder
die gelooft.

(6) Rom 6:14
14 Want de zonde zal niet heersen over u, want gij zijt niet onder
de wet, maar onder de genade.

(7) Johannes 6: 37-38
37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en hem dat
tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
38 Want ik kwam uit de hemel, mijn eigen wil niet te doen, maar de
zal hem die mij gezonden heeft.

(8) Psalm 4: 5
5 Bied de offers der gerechtigheid, en zet je vertrouwen in de
HEER.

(9) Matteüs 19: 24-26
24 En wederom zeg Ik u: Het is gemakkelijker voor een kameel om door te gaan
het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk binnen te gaan
van God.
25 Toen zijn discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen,
zeggende: Wie kan dan zalig worden?
26 Maar Jezus zag hen aan, en zeide tot hen: Bij de mensen is
onmogelijk; maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

(10) Prediker 11: 7
7, het licht is zoet, en een prettig ding is voor de
ogen goed de zon te aanschouwen:
(11) Psalmen 37:11
11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde beërven; en zal verrukken
zich in de overvloed van vrede.
(12) Matteüs 18: 32-35
32 Toen zijn heer, nadat hij hem had geroepen, en zeide tot hem: O
Gij boze dienstknecht, heb ik u kwijtgescholden al die schuld, omdat gij
begeert me:
33 Behoordet gij ook niet hebben medelijden gehad op uw collega
bediende, zelfs als ik had medelijden met u?
34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem aan de folteraars,
totdat hij alles moeten betalen, dat hij hem schuldig was.
35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader doen ook tot u, indien gij
van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
(13) Mattheüs 06:33
33 Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; en
al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
(14) 1 Samuël 15:22
22 En Samuel zeide: Heeft de HEERE lust in verbrande
offers en slachtoffers als in het gehoorzamen van de stem des HEEREN?
Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het
vette der rammen.
(15) Romeinen 6: 12-16
12 Laat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, dat gij
gehoorzamen in de begeerlijkheden ervan.
13 Noch opbrengst gij uw leden als instrumenten van ongerechtigheid
zonde, maar stelt uzelven Gode, als die leeft
uit de dood, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten
God.
14 Want de zonde zal niet heersen over u, want gij zijt niet onder
de wet, maar onder de genade.
15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar
onder de genade? God verhoede.
16 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid,
gij dienstknechten zijt aan wie gij gehoorzaamt; of der zonde tot de dood, of
van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
(16) 1 Johannes 2: 9-11 9 Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, is in
duisternis tot nog toe.
10 Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is
geen aanstoot in hem.
11 Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de
duisternis, en weet niet, waar hij heengaat, want de duisternis
hath verblind zijn ogen.
(17) Psalmen 23: 6 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn
leven: en ik zal wonen in het huis des HEEREN tot in eeuwigheid.
(18) 1 Peter 4: 9 9 Gebruik gastvrijheid ene naar de andere zonder tegenzin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s